Liga Amatorskich Klubów Piłkarskich

Regulamin

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

Orlikowa Liga Szóstek, zwana dalej OLS, jest ligą amatorską, co każe odbierać ją przez pryzmat jej nieprofesjonalnego charakteru.

Celem rozgrywek jest wyłonienie mistrza Orlikowej Ligi Szóstek oraz popularyzacja piłki nożnej i sportu amatorskiego.

Zawodnicy grający w rozgrywkach czynią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu zawodników w trakcie gry. Przed sezonem kierownicy drużyn podpisują stosowne oświadczenia wraz z listą zawodników, w których biorą całą odpowiedzialność za zdrowie swoich graczy na siebie. W razie konieczności organizatorzy zobowiązani są jednak do wezwania pomocy, w postaci karetki pogotowia, dla zawodnika, którego uraz wymaga hospitalizacji.

OLS zarządza jednoosobowo organizator, z ramienia Ligi Amatorskich Klubów Piłkarskich, zwanej dalej LAKP.

Wszyscy uczestnicy rozgrywek mają obowiązek podporządkować się także przepisom nadrzędnym – regulaminom boisk „Orlik”. Regulują one m.in. całkowity zakaz gry w obuwiu typu korki (zarówno metalowe jak i tzw. "lanki") oraz zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie obiektu. Na boiskach "Orlik" panuje także zakaz używania słów wulgarnych. Sędziowie mają prawo egzekwować ten zakaz napominając zawodników żółtymi kartkami – szczególnie w wypadkach głośnego przeklinania lub notorycznego naruszania tej regulacji w czasie meczu.

Podpisanie się pod formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu rozgrywek oraz regulaminów obiektów.


REGULAMIN ROZGRYWEK

1. Rozgrywki o mistrzostwo OLS są prowadzone w terminach ustalonych przez organizatora. Wszystkie terminy spotkań ligi przedstawione są na oficjalnej stronie LAKP. Terminy są sztywne i nie ma możliwości ich negocjacji po ustaleniu końcowej wersji terminarza.

2. Drużyny rejestrują swoje składy na pierwszym ligowym meczu, dostarczając wypełniony formularz. Wcześniej zespoły przedstawiają organizatorowi kadrę, która ma być zgodna z formularzem. Do rozgrywek ligi można zgłosić minimum 12, a maksimum 25 graczy. Zgłasza się ich wypisując pełne imiona i nazwiska oraz nr PESEL, zgodne z dokumentem potwierdzającym tożsamość zawodnika (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania się na liście przy swoim nazwisku. Brak któregokolwiek z elementów jest równoznaczny z brakiem zgłoszenia zawodnika, a brak listy równoznaczny jest z brakiem zgłoszenia drużyny.

3. Poza wyznaczonym „okienkiem transferowym” (w czasie przerwy wakacyjnej) dopuszcza się możliwość odpłatnego dopisywania zawodników (wolnych lub takich, którzy nie zagrali jeszcze w danym sezonie). Opłata za transfer wynosi 40 zł. Jednocześnie drużyna nie może przekroczyć limitu 25 zgłoszonych zawodników.

4. W formularzu znajduje się też adnotacja dot. odpowiedzialności finansowej za ewentualne zniszczenia na terenie obiektu, których dokona przedstawiciel danej drużyny.

5. Każda drużyna wyznacza kierownika, który wypełniając formularz podaje także dane kontaktowe do siebie (numer telefonu oraz adres e-mail). Kierownik uprawniony jest do wszelkich mediacji dotyczących spraw swojego klubu, tj. zgłaszanie zawodników, zmiany w składzie drużyny, zgłaszanie protestów, zgłaszanie przed meczami lub sezonem barw strojów, propozycje co do terminarza rozgrywek. W razie absencji kierownika, zobowiązany jest on poinformować o tym organizatora w terminie najpóźniej 1 dnia przed datą planowanego spotkania i wyznaczyć swojego zastępcę, który przejmie na ten czas jego obowiązki. Niedopatrzenia w tej kwestii mogą być karane przez organizatora OLS.

6. Barwa strojów drużyny musi zostać zgłoszona przed sezonem. Każdy zawodnik z danej drużyny musi posiadać jednakowy kolor stroju. Drużyna nie posiadająca strojów o jednakowej barwie może wystąpić w meczu po założeniu jednakowych trykotów odróżniających od przeciwnika (tzw. znaczników). Bramkarz drużyny musi odróżniać się strojem od zawodników swojej drużyny grających w polu. Niestosowanie się drużyny do w/w punktu regulaminu będzie karane odjęciem punktów.

7. Za organizacje spotkań OLS odpowiedzialny jest organizator.

8. Mecze rozgrywane są po 6 zawodników z każdej drużyny (plus maksymalnie sześciu rezerwowych), w czasie dwa razy po 12,5 minuty, z maksymalnie dwuminutową przerwą. Mecz poprzedza około minutowy okres czasu na rozgrzewkę z piłkami. Mecze Ekstraligi rozgrywane są w czasie dwa razy po 20 min, z maksymalnie trzyminutową przerwą.

9. Na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy obu drużyn zobowiązani są do wypełnienia protokołu meczowego, dostarczonego przez organizatora. Protokół powinien być wypełniony czytelnie, z wyszczególnieniem pełnych imion i nazwisk oraz numerów na koszulkach (jeśli drużyna posiada koszulki z numerami). Przez „czytelny protokół meczowy” rozumie się protokół wypełniony DRUKOWANYMI LITERAMI. Niedopatrzenia w tej kwestii będą karane przez organizatora OLS.

a) stosowanie zdrobnień imion może być podstawą do orzeczenia walkowera wskutek niezgodności danych z dowodem tożsamości
b) bramkarza podaje się w pierwszej rubryce
c) zaleca się oznaczenia kapitana skrótem literowym "C" lub "kpt"

10. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli zawodników w celu ustalenia ich tożsamości, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie iż dany zawodnik może być nie tą osobą, która widnieje wpisana do protokołu meczowego. W przypadku stwierdzenia próby oszustwa, bądź udziału w meczu zawodnika niezgłoszonego lub nieuprawnionego do gry w danym zespole, na drużynę zostanie nałożona kara w postaci odjęcia punktów.

11. Drużyny biorące udział w zawodach o mistrzostwo OLS uprawnione są do nielimitowanej wymiany zawodników przez cały okres trwania gry, w trybie „hokejowym”. Zmiany dokonywane są w wyznaczonej strefie, w której znajdują się zawodnicy rezerwowi drużyny. Odstępstwa od tej reguły, niezaakceptowane przez sędziego, karane będą żółtymi kartkami:

a) dla zawodnika wchodzącego, jeśli wejdzie na boisko zbyt szybko
b) dla obu zawodników, jeśli zmiana będzie dokonana poza strefą

12. Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialne są obie drużyny biorące udział w zawodach. Oba zespoły zobowiązane są do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie i płycie boiska. Drużyny są odpowiedzialne za swoich kibiców, sympatyków oraz osoby im towarzyszące. W razie ich wybryków zostają stosownie do tego ukarane.

13. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego i niedokończone z przyczyn niezależnych od obu klubów (np. warunki atmosferyczne), spotkanie to należy dokończyć w najbliższym terminie odpowiadającym obu klubom po wcześniejszym zgłoszeniu przez kierowników obu drużyn danego terminu do organizatora. W razie braku kompromisu dotyczącego nowego terminu spotkania pomiędzy zainteresowanymi, organizator zachowuje prawo do podjęcia decyzji samodzielnie.

*14. a) Drużyna, która na co najmniej 60 minut przed wyznaczoną godziną meczu zgłosi organizatorowi fakt poddania spotkania, zostaje ukarana walkowerem i karą odjęcia 1 punktu w tabeli.

b) Jeżeli drużyna nie zgłosi poddania meczu organizatorowi na co najmniej 60 minut przed wyznaczoną godziną meczu, a potem nie przystąpi do gry z powodu braku wystarczającej liczby zawodników, zostaje ukarana walkowerem i karą odjęcia 3 punktów w tabeli.

c) W każdym z wyżej wymienionych wypadków zawody kończą się wynikiem 3:0 dla drużyny przeciwnej.

d) Jeżeli obie drużyny nie przystąpią do meczu, spotkanie zostaje zweryfikowane na obustronny walkower, a drużyny ukarane stosownie do zapisów z punktów 14a i 14b.

15. Drużyna musi stawić się na meczu w składzie minimum 5-osobowym. W przeciwnym wypadku sędzia nie ma prawa rozpocząć zawodów. Jeśli w przypadku zaistniałych boiskowych sytuacji (kartki, kontuzje, bądź inne) na placu gry znajduje się mniej niż 4 zawodników danej drużyny, mecz również należy zakończyć.

16. W przypadku otrzymania czerwonej kartki przez zawodnika rezerwowego, zawodnik ten zostaje odesłany do szatni, a drużyna kontynuuje mecz w okrojonym składzie.

17. Kierownicy drużyn są uprawnieni do zgłaszania protestów związanych z nieprawidłowościami do organizatora. Oficjalne protesty, zobowiązujące organizatora do ich rozpatrzenia, dotyczące pracy sędziego, wyniku meczu i wydarzeń bezpośrednio związanych z meczem należy złożyć pisemnie do organizatora lub drogą elektroniczną na adres [email protected]. Protesty można zgłaszać maksymalnie do 24 godzin po zakończeniu meczu lub w przypadku dodatkowych sankcji dyscyplinarnych do 24 godzin po publikacji weryfikacji danej kolejki. Wszelkie protesty rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu dwóch dni od daty wpłynięcia protestu, a treść decyzji końcowych zostanie podana do wiadomości drużyny.

18. Do podjęcia decyzji w sprawie powtórzenia meczu upoważniony jest organizator.

19. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 0 punktów za spotkanie przegrane. Za mecz przegrany walkowerem, niezależnie od przyczyny, bądź za porażkę z konsekwencją walkowera (przy utrzymaniu wyniku z boiska), drużyna przegrana otrzymuje 1 ujemny punkt.

20. Organizator podejmuje decyzje o zachowaniu wyniku z boiska i ukaraniu drużyny konsekwencją walkowera, w wypadku gdy wynik z boiska jest korzystniejszy (lub równy) dla drużyny zwycięskiej niż wygrana 3:0 walkowerem.

21. W przypadku decyzji o zweryfikowaniu wyniku meczu na walkower 3:0, strzelcy bramek z tego spotkania nie zostają uwzględnieni w klasyfikacji strzelców. Wszystkie kary indywidualne (żółte i czerwone kartki) zostają utrzymane.

22. a) Zespół, który zrezygnuje z gry w lidze, bądź skompletuje trzy walkowery w sezonie kończy uczestnictwo w sezonie z zachowaniem swojego dorobku. Organizator nie przyjmuje w miejsce tej drużyny nowego uczestnika, a rozgrywki prowadzone są w okrojonym składzie. Kolejne mecze danego zespołu weryfikowane są jako walkowery na korzyść przeciwnika.
b) W przypadku walkowerów niezgłoszonych organizatorowi z wyprzedzeniem 60 minut przed wyznaczoną godziną meczu, organizator wyklucza drużynę po drugim takim wypadku.

*b) Jednocześnie zespół taki automatycznie przesuwany jest na ostatnie miejsce w tabeli, niezależnie od dorobku punktowego.
c) W sytuacji, gdy z danej klasy rozgrywkowej zostanie relegowanych kilka drużyn, o wyższym miejscu decyduje chronologia – wyżej klasyfikowany jest zespół, który w późniejszej kolejce zakończył udział w rozgrywkach.
d) W sytuacji, gdy dwie lub więcej drużyn zostaje relegowanych z rozgrywek w tej samej kolejce, o wyższym miejscu w tabeli pomiędzy tymi drużynami decyduje ich dorobek punktowy uzyskany do momentu relegowania.
e) W przypadku, gdy w danej klasie rozgrywkowej zostanie relegowanych kilka drużyn, bezpośredni awans z niższej ligi uzyskuje odpowiednia liczba zespołów uzupełniająca 12-drużynową ligę. Mecze barażowe nie są wówczas rozgrywane.

23. W rozgrywkach OLS kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
a) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
b) przy dalszej równości, liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
d) przy dalszej równości, większa liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek
e) przy dalszej równości, mniejsza liczba punktów w klasyfikacji "Fair Play"
f) przy dalszej równości organizator zarządza dodatkowy mecz.

24. Zawodnik pauzuje jeden mecz po otrzymaniu 3., 5. i każdej następnej żółtej kartki w okresie trwania ligi lub przy jednorazowym otrzymaniu czerwonej kartki. Pauza obejmuje zawsze mecze najbliższe chronologicznie – numeracja kolejki nie ma znaczenia. Kary zawieszenia przechodzą na następny sezon.

25. W sytuacji, w której dana drużyna pauzuje (np. z powodu wykluczenia drużyny przeciwnej z rozgrywek) nie kasuje się i nie zmniejsza się kara zawieszenia dla zawodnika.

26. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Ewidencja żółtych i czerwonych kartek oraz innych wykluczeń jest także prowadzona na stronie LAKP, jednak ewentualne błędy w tejże nie stanowią podstawy do anulowania zawieszenia.

27. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. W przypadku niedostosowania się do ustalonego regulaminu karą objęty zostaje klub lub sam zawodnik w nim występujący.

28. Zawody o mistrzostwo OLS rozgrywane są na boiskach wybudowanych w ramach programu „Orlik 2012” lub boiskach o podobnych wymiarach i nawierzchni.

29. W przypadku wybicia piłki meczowej poza teren „Orlika” zawodnik lub inna osoba z drużyny, która wybiła piłkę zobowiązana jest do przyniesienia piłki z powrotem. W przypadku odmowy sędzia nie wznawia gry i kończy zawody. W przypadku braku rezerwowych bądź innych osób związanych z drużyną za przyniesienie piłki odpowiedzialny jest jeden z organizatorów.

30. Mistrzem Orlikowej Ligi Szóstek zostaje zespół, który wygra rozgrywki Ekstraligi.

31. Jeśli z jakichś przyczyn nie uda się dokończyć sezonu, jego wyniki uznane zostaną za nieważne. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której w momencie przerwania sezonu znany będzie mistrz ligi (bez matematycznych szans na utratę tytułu). Wówczas tytuł mistrzowski zostanie przyznany, ale wszystkie inne wyniki nie będą brane pod uwagę przy podziale miejsc w kolejnym sezonie.

32. Mecze barażowe rozgrywane są po zakończeniu sezonu ligowego w ramach czasowych 2x 12,5 min. Obowiązują w nich zawieszenia z sezonu ligowego. W przypadku remisu w meczu barażowym o rozstrzygnięciu decyduje konkurs rzutów karnych (5 serii i w przypadku remisu do pierwszej przewagi w kolejce).

33. Spotkania prowadzą sędziowie wyznaczeni przez organizatora. Sędziowie nie muszą mieć uprawnień związkowych. Sędzia może, ale nie musi pobierać ekwiwalent za przeprowadzone zawody, zgodnie z ustaleniami pomiędzy nim, a organizatorem.

34. Każde spotkanie prowadzi jeden sędzia. W szczególnych wypadkach organizator ma prawo powiększyć skład sędziowski na konkretny mecz. Nie ma możliwości rozgrywania meczu bez sędziego. Istnieje możliwość zmiany sędziego w trakcie meczu, z przyczyn obiektywnych. Sędzia ma pełne prawo w sytuacjach kontrowersyjnych konsultować swoje decyzje z lepiej ustawionym protokolantem czy organizatorem.

35. Sędzia ma obowiązek wyprosić z terenu boiska „Orlik” zawodnika ukaranego wcześniej czerwoną kartką, bądź innej osoby związanej z drużyną, której zachowanie godzi w dobre imię ligi bądź łamie regulamin obiektu. W przypadku gdy dana osoba odmawia opuszczenia terenu boiska, sędzia ma obowiązek zakończyć mecz.

36. Sędziowie i organizatorzy, w przypadku podejrzenia, że któryś z zawodników jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, informuje kierownika lub wobec jego nieobecności kapitana drużyny, że dany zawodnik bezwzględnie nie może uczestniczyć w zawodach pod groźbą przyznania walkowera drużynie przeciwnej.

37. Spotkania odbywają się zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną, z wyłączeniem niektórych regulacji szczegółowych oraz przepisu o spalonym, który nie obowiązuje.

38. Za trzy pierwsze miejsca w Ekstralidze przyznawane są puchary dla drużyn oraz medale dla zawodników. Mistrzowie I ligi, II ligi, III ligi i IV ligi także otrzymują pamiątkowe puchary. Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy. We wszystkich ligach przyznawane są także wyróżnienia indywidualne – najlepszy zawodnik, król strzelców i najlepszy bramkarz oraz nagrody „Fair Play” dla drużyn, które wygrają tę klasyfikację. Klasyfikacja prowadzona jest na stronie internetowej ligi na podstawie sankcji karnych – kartek, walkowerów, zawieszeń itp.

39. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię sportu piłkarskiego, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo OLS, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie protokolanta, sędziego, bądź organizatora, podjęcie decyzji o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego.

40. Za udział w boiskowych bójkach zawodnik winien naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika meczu zostaje ukarany karą zawieszenia od 60% do 100% meczów sezonu. Kary zawieszenia przechodzą również na następny sezon rozgrywkowy, a w skrajnych wypadkach mogą przechodzić także na inne rozgrywki organizowane przez LAKP.

41. Zawodnik może zostać ukarany karą zawieszenia od 20% do 100% meczów sezonu również za ubliżanie zawodnikom, sędziom, organizatorom, kibicom, sympatykom oraz osobom im towarzyszącym. Kary zawieszenia przechodzą również na następny sezon rozgrywkowy, a w skrajnych wypadkach mogą przechodzić także na inne rozgrywki organizowane przez LAKP.

42. Organizator ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Organizatorem OLS jest Adrian Mańko, wraz z pomagającymi im przy tym osobami. W kwestiach nieuregulowanych w/w regulaminem organizator podejmuje decyzję samodzielnie.

Oficjalna strona rozgrywek to www.lakp.pl. Wszelkie skargi, pomysły, propozycje i uwagi odnośnie ich działania należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail rozgrywek: [email protected].

* nowe brzmienie punktu - zapis wprowadzony w dniu 23 kwietnia 2024, obowiązuje w rozgrywkach OLS 2024 od 6 maja 2024

Serwis korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug zgodnie z polityka prywatnosci. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookies w Twojej przegladarce lub konfiguracji uslugi.