Liga Amatorskich Klubów Piłkarskich

Regulamin rozgrywek

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

Halowa Liga Amatorskich Klubów Piłkarskich, zwana dalej HLAKP, jest ligą amatorską, co każe odbierać ją przez pryzmat jej nieprofesjonalnego charakteru.

Celem rozgrywek jest wyłonienie mistrza Halowej Ligi Amatorskich Klubów Piłkarskich oraz popularyzacja futsalu i sportu amatorskiego.

Zawodnicy grający w rozgrywkach czynią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu zawodników w trakcie gry. Przed sezonem kierownicy drużyn podpisują stosowne oświadczenia wraz z listą zawodników, w których biorą całą odpowiedzialność za zdrowie swoich graczy na siebie. W razie konieczności organizatorzy zobowiązani są jednak do wezwania pomocy, w postaci karetki pogotowia, dla zawodnika, którego uraz wymaga hospitalizacji.

HLAKP zarządzają organizatorzy, z ramienia Ligi Amatorskich Klubów Piłkarskich (dalej: LAKP).

Wszyscy uczestnicy rozgrywek mają obowiązek podporządkować się także regulaminowi hali. Reguluje on m.in. całkowity zakaz wnoszenia szklanych butelek, palenia, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających na terenie obiektu. Podpisanie się pod formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu rozgrywek i regulaminu hali.

Jeśli z jakichś przyczyn nie uda się dokończyć sezonu, jego wyniki uznane zostaną za nieważne. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której w momencie przerwania sezonu znany będzie mistrz ligi (bez matematycznych szans na utratę tytułu). Wówczas tytuł mistrzowski zostanie przyznany, ale wszystkie inne wyniki nie będą brane pod uwagę przy podziale miejsc w kolejnym sezonie.


REGULAMIN ROZGRYWEK

1. W rozgrywkach Halowej Ligi Amatorskich Klubów Piłkarskich obowiązują przepisy gry w futsal z wyłączeniem niektórych szczegółowych regulacji (np. zatrzymywanego czasu gry w niższych klasach rozgrywkowych). Rozgrywki o mistrzostwo HLAKP są prowadzone w terminach ustalonych przez organizatora. Wszystkie terminy spotkań ligi przedstawione są na oficjalnej stronie LAKP. Terminy są sztywne i nie ma możliwości ich negocjacji po ustaleniu.

2. Drużyny zgłaszają swoje składy na pierwszym ligowym meczu, dostarczając wypełniony formularz. Wcześniej zespoły przedstawiają organizatorowi kadrę, która ma być zgodna z formularzem. Do rozgrywek ligi można zgłosić maksimum 25 graczy. Graczy zgłasza się wypisując pełne imiona i nazwiska oraz nr PESEL, zgodne z dokumentem potwierdzającym tożsamość zawodnika (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania się na liście przy swoim nazwisku. Brak któregokolwiek z elementów jest równoznaczny z brakiem zgłoszenia zawodnika, a brak listy równoznaczny jest z brakiem zgłoszenia drużyny. Zawodnik, który wystąpił w rozgrywkach nie może zmieniać barw klubowych w trakcie sezonu i jest przyporządkowany do danej drużyny na cały sezon HLAKP.

Istnieją trzy możliwości dopisywania wolnych zawodników i zawodników, którzy nie zagrali w sezonie:
a) w dowolnym momencie sezonu za opłatą 40 zł;
b) w czasie przerwy świąteczno-noworocznej za darmo (pomiędzy 4. a 5. kolejką)
c) z wykorzystaniem kuponu za udział w akcji Szlachetna Paczka

3. W formularzu znajduje się też adnotacja dot. odpowiedzialności finansowej za ewentualne zniszczenia na terenie obiektu, których dokona przedstawiciel danej drużyny.

4. Każda drużyna wyznacza kierownika, który wypełniając formularz podaje także dane kontaktowe do siebie (obowiązkowo numer telefonu  oraz adres e-mail). Kierownik uprawniony jest do wszelkich mediacji dotyczących spraw swojego klubu (zgłaszanie zawodników, zmiany w składzie drużyny, zgłaszanie protestów, zgłaszanie przed meczami lub sezonem barw strojów, propozycje co do terminarza rozgrywek). W razie absencji kierownika zobowiązany jest on poinformować o tym organizatora w terminie najpóźniej 1 dnia przed datą planowanego spotkania i wyznaczyć swojego zastępcę, który przejmie na ten czas jego obowiązki. Niedopatrzenia w tej kwestii będą karane przez organizatora HLAKP.

5. Barwa strojów drużyny musi zostać zgłoszona przed sezonem. Każdy zawodnik z danej drużyny musi posiadać jednakowy kolor stroju. Drużyna nie posiadająca strojów o jednakowej barwie może wystąpić w meczu po założeniu jednakowych trykotów odróżniających od przeciwnika. Bramkarz drużyny musi odróżniać się strojem od zawodników swojej drużyny grających w polu. Zawodnik wpisany do protokołu jako kapitan drużyny obowiązkowo musi posiadać opaskę kapitańską. W przeciwnym wypadku nie musi być traktowany przez sędziów jako kapitan. Niestosowanie się drużyny do w/w punktu regulaminu może być karane odjęciem punktów.

6. Za organizacje spotkań HLAKP odpowiedzialny jest organizator.

7. Mecze rozgrywane są po 5 zawodników z każdej drużyny (plus maksymalnie siedmiu rezerwowych), w czasie dwa razy po 12 minut, z maksymalnie dwuminutową przerwą.
a) Mecze Ekstraligi toczą się w efektywnym (zatrzymywanym) czasie gry.
b) W niższych ligach czas trwania ostatniej minuty meczu jest zatrzymywany przy każdym opuszczeniu boiska przez piłkę i przy każdej innej przerwie w grze, w sytuacji gdy różnica bramkowa między drużynami nie jest większa niż 2 bramki.

Ponadto przy każdej dłuższej przerwie w grze (np. dalszym wyjściu piłki poza boisko czy kontuzji), czas gry jest zatrzymywany. Cztery sekundy dla zawodnika na wprowadzenie piłki do gry należy do czasu rzeczywistego odmierzanego przez zegar. O zatrzymaniu czasu gry decyduje sędzia.

8. Na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy obu drużyn zobowiązani są do wręczenia protokolantowi, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień HLAKP, czytelnego protokołu meczowego dostarczonego przez organizatora, z wyszczególnieniem ich PEŁNYCH IMION I NAZWISK ORAZ NUMERÓW NA KOSZULKACH (jeśli drużyna posiada koszulki z numerami). Przez „czytelny protokół meczowy” rozumie się protokół wypełniony DRUKOWANYMI LITERAMI. Niedopatrzenia w tej kwestii mogą być karane przez organizatora. Oryginały protokołów jako dokumentację rozgrywek przechowuje organizator. W czasie do 30 min po zakończeniu meczu są one do wglądu wyłącznie dla kapitanów lub kierowników zainteresowanych zespołów.

9. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli zawodników w celu ustalenia ich tożsamości, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie iż dany zawodnik może być nie tą osobą, która widnieje wpisana do protokołu meczowego. W przypadku stwierdzenia próby oszustwa, bądź udziału w meczu zawodnika niezgłoszonego lub nieuprawnionego do gry w danym zespole, na drużynę zostanie nałożona kara w postaci odjęcia punktów.

10. Drużyny biorące udział w zawodach o mistrzostwo HLAKP uprawnione są do nielimitowanej wymiany zawodników przez cały okres trwania gry, w trybie „hokejowym”. Zmiany dokonywane są w wyznaczonej strefie, w której znajdują się zawodnicy rezerwowi drużyny. W przypadku źle przeprowadzonej zmiany sędzia ma obowiązek upomnieć drużynę słownie. W wypadku jeśli jest to kolejne naruszenie tego przepisu lub naruszenie mające wyraźny wpływ na przebieg gry, sędzia przerywa grę i napomina żółtą kartką:
a) obu zawodników, jeśli zmiana przeprowadzona jest w złym miejscu (poza strefą)
b) jednego zawodnika, jeśli ten zbyt szybko wbiega na boisko, nie czekając na zejście partnera z zespołu.
Grę rzutem wolnym pośrednim wznawia drużyna przeciwna z miejsca przewinienia.

11. Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialne są obie drużyny biorące udział w zawodach. Oba zespoły zobowiązane są do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie i płycie boiska. Drużyny są odpowiedzialne za swoich kibiców, sympatyków oraz osoby im towarzyszące. W razie ich wybryków zostają stosownie do tego ukarane. Organizator w przypadkach oczywistych, niebudzących wątpliwości ma prawo do podejmowania sankcji dyscyplinarnych wobec drużyn, których kibice i osoby towarzyszące łamią regulamin obiektu – ze szczególnym naciskiem na spożywanie alkoholu na jego terenie.

12. Jeśli drużyna nie pojawi się na płycie boiska gotowa do gry w wyznaczonej godzinie spotkania następuje walkower, co powoduje, iż przeciwny zespół otrzymuje 3 pkt jak za wygrany mecz. Drużyna, która nie stawiła się na spotkanie otrzymuje -1 pkt (zgodnie z n/w zasadami punktacji) a zawody kończą się wynikiem 3:0 dla drużyny przeciwnej. Nie obowiązuje 5-minutowy czas oczekiwania na drużynę.

13. Drużyna musi stawić się na meczu w składzie minimum 5-osobowym. W przeciwnym wypadku sędzia nie ma prawa rozpocząć zawodów. Jeśli w przypadku zaistniałych boiskowych sytuacji (kartki, kontuzje, bądź inne) na placu gry znajduje się mniej niż 3 zawodników danej drużyny mecz również należy zakończyć.

14. Zawodnik wykluczony (czerwona kartka) nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry w jego miejsce po upływie dwóch minut od wykluczenia współpartnera o ile wcześniej nie utraci bramki. W takim przypadku:
a) jeżeli czterech zawodników gra przeciwko pięciu i tracą bramkę - mogą uzupełnić skład
b) jeżeli obie drużyny mają po czterech zawodników i pada bramka - obie uzupełniają skład
c) jeżeli trzech zawodników gra przeciwko czterem lub pięciu i traci bramkę - mogą uzupełnić skład tylko o jednego zawodnika
d) jeżeli obie drużyny mają po trzech zawodników i pada bramka - obie uzupełniają skład o jednego zawodnika
e) jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę - nie uzupełnia składu przed upływem dwóch minut od chwili wykluczenia zawodnika.
Uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego.

15. W przypadku otrzymania czerwonej kartki przez zawodnika rezerwowego, zawodnik ten zostaje odesłany do szatni, a drużyna przez dwie minuty gra w osłabionym składzie lub jak w wypadkach 14a-14e.

16. W HLAKP obowiązuje zasada fauli akumulowanych, skutkiem których są tzw. przedłużone rzuty karne. Wliczane są jedynie przewinienia karane rzutami wolnymi bezpośrednimi, włącznie z przewinieniami, po których sędzia zastosował przywilej korzyści.
a) piąty i każdy następny faul drużyny w danej połowie meczu Ekstraligi skutkuje przedłużonym rzutem karnym
b) czwarty i każdy następny faul drużyny w danej połowie w meczu niższych lig skutkuje przedłużonym rzutem karnym
Po popełnieniu ostatniego dozwolonego faulu, osoba odpowiadająca za obsługę zegara informuje o tym fakcie poprzez syrenę dźwiękową.

17. Każda drużyna ma prawo do jednej 30 sekundowej przerwy „na żądanie” w każdej połowie meczu, w momencie kiedy piłka jest poza boiskiem, a drużyna biorąca czas jest w jej posiadaniu. Przerwę taką sygnalizuje kierownik lub kapitan drużyny sędziemu prowadzącemu spotkanie od strony ławek rezerwowych (sędzia główny).

18. Kierownicy drużyn są uprawnieni do zgłaszania protestów związanych z nieprawidłowościami do organizatora. Oficjalne protesty, zobowiązujące organizatora do ich rozpatrzenia, dotyczące pracy sędziego, wyniku meczu i wydarzeń bezpośrednio związanych z meczem należy złożyć pisemnie do organizatora lub drogą elektroniczną na adres [email protected]. Protesty można zgłaszać maksymalnie do 24 godzin po zakończeniu meczu lub w przypadku sankcji dyscyplinarnych do 24 godzin po publikacji weryfikacji danej kolejki. Wszelkie protesty rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu dwóch dni od daty wpłynięcia protestu, a treść decyzji końcowych zostanie podana do wiadomości drużyny.

19. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 0 punktów za spotkanie przegrane. Za mecz przegrany walkowerem, niezależnie od przyczyny, bądź za porażkę z konsekwencją walkowera (przy utrzymaniu wyniku z boiska), drużyna przegrana otrzymuje 1 ujemny punkt.

20. Organizator podejmuje decyzję o zachowaniu wyniku z boiska i ukaraniu drużyny konsekwencją walkowera, w wypadku gdy wynik z boiska jest korzystniejszy dla drużyny zwycięskiej niż wygrana 3:0 walkowerem.

21. W przypadku decyzji o zweryfikowaniu wyniku meczu na walkower 3:0, strzelcy bramek z tego spotkania nie zostają uwzględnieni w klasyfikacji strzelców. Wszystkie kary indywidualne (żółte i czerwone kartki) zostają utrzymane.

22.
a) Zespół, który zrezygnuje z gry w lidze, bądź skompletuje trzy walkowery kończy uczestnictwo w sezonie z zachowaniem swojego dorobku. Organizator nie przyjmuje w miejsce tej drużyny nowego uczestnika, a rozgrywki prowadzone są w okrojonym składzie. Kolejne mecze danego zespołu weryfikowane są jako walkowery na korzyść przeciwnika.
b) Jednocześnie zespół taki automatycznie przesuwany jest na ostatnie miejsce w tabeli, niezależnie od dorobku punktowego.
c) W przypadku, gdy w danej klasie rozgrywkowej zostanie relegowanych kilka drużyn, bezpośredni awans z niższej ligi uzyskuje odpowiednia liczba zespołów uzupełniająca odpowiednio skład ligi. O miejscu w tabeli decyduje wówczas chronologia – niższe miejsce w tabeli zajmuje zespół wcześniej relegowany z rozgrywek.
d) W sytuacji, gdy 2 lub więcej drużyn zostaje relegowanych z rozgrywek w tej samej kolejce, o wyższym miejscu w tabeli pomiędzy tymi drużynami decyduje ich dorobek punktowy uzyskany do momentu relegowania.

23. W rozgrywkach HLAKP kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
a) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
b) przy dalszej równości, liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
d) przy dalszej równości, większa ilość strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek
e) przy dalszej równości organizator zarządza dodatkowy mecz.

24. Zawodnik pauzuje jeden mecz po otrzymaniu 3., 5. i każdej następnej żółtej kartki w okresie trwania ligi lub przy jednorazowym otrzymaniu czerwonej kartki.

25. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Ewidencja żółtych i czerwonych kartek oraz innych wykluczeń jest także prowadzona niezależnie na stronie LAKP, jednak ewentualne błędy w tejże nie stanowią podstawy do anulowania zawieszenia.

26. Jeśli mecz nie dojdzie do skutku z powodu walkowera, uznaje się, że zawodnik odbył jeden mecz pauzy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek, a jej kolejne mecze zostają zweryfikowane na walkowery. Wówczas taki walkower nie skraca pauzy zawodnika.

27. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. W przypadku niedostosowania się do ustalonego regulaminu karą objęty zostaje klub lub sam zawodnik w nim występujący.

28. Zawody o mistrzostwo HLAKP rozgrywane są w hali wyznaczonej przez organizatora.

29. Mistrzem Halowej Ligi Amatorskich Klubów Piłkarskich zostaje zespół, który wygra rozgrywki Ekstraligi.

30. Z każdej ligi spada ostatnia drużyna, a w jej miejsce awansuje najlepsza drużyna z niższej klasy rozgrywkowej. Drużyny z miejsc 2. i 3. z każdej ligi rozgrywają mecze barażowe z drugą i trzecią od końca drużyną ligowej tabeli wyższej klasy rozgrywkowej. Mecz barażowy trwa 2x12 min, z zatrzymywanym czasem ostatniej minuty drugiej połowy (z uwzględnieniem postanowień pkt 7b regulaminu).

31. Spotkania prowadzą sędziowie wyznaczeni przez organizatora. Sędziowie nie muszą mieć uprawnień związkowych. Sędzia może, ale nie musi pobierać ekwiwalent za przeprowadzone zawody, zgodnie z ustaleniami pomiędzy nim, a organizatorem.

32. Każde spotkanie prowadzi dwóch sędziów. Nie ma możliwości rozgrywania meczu bez sędziów. Istnieje możliwość zmiany sędziów w trakcie meczu, z przyczyn obiektywnych. Sędziowie mają pełne prawo w sytuacjach kontrowersyjnych konsultować swoje decyzje między sobą lub z sędzia stolikowym. W sytuacjach określonych oddzielnym regulaminem, sędziowie i organizatorzy mają prawo do wideoweryfikacji kontrowersyjnych sytuacji, ale jedynie na podstawie materiału organizatora. W każdym przypadku wymagającym wideoweryfiakacji, organizator opiera się wyłącznie na własnych materiałach wideo.

33. Sędzia ma obowiązek wyprosić z boiska zawodnika ukaranego wcześniej czerwoną kartką, bądź inną osobę związaną z drużyną, której zachowanie godzi w dobre imię ligi bądź łamie regulamin obiektu. W przypadku gdy dana osoba odmawia opuszczenia terenu boiska, sędzia ma obowiązek zakończyć mecz.

34. W przypadku naruszenia nietykalności cielesnej sędziego, arbiter ma obowiązek zakończyć mecz.

35. Sędziowie i organizatorzy, w przypadku podejrzenia, że któryś z zawodników jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, informuje kierownika lub wobec jego nieobecności kapitana drużyny, że dany zawodnik bezwzględnie nie może uczestniczyć w zawodach pod groźbą przyznania walkowera drużynie przeciwnej.

36. Za trzy pierwsze miejsca w Ekstralidze przyznawane są puchary dla drużyn oraz medale dla zawodników. Mistrzowie oraz drużyny z 2. i 3. miejsc niższych lig także otrzymują pamiątkowe puchary. We wszystkich ligach przyznawane są także wyróżnienia indywidualne – najlepszy zawodnik, król strzelców i najlepszy bramkarz. Jeśli kilku zawodników ma na koniec sezonu taką samą liczbę bramek, o tytule króla strzelców decyduje wyższe miejsce w tabeli (w dalszej kolejności niższa frekwencja na meczach, w dalszej kolejności losowanie). Przyznawane są ponadto nagrody „Fair Play” dla drużyn, które wygrają tę klasyfikację. Klasyfikacja prowadzona jest na stronie internetowej ligi na podstawie sankcji karnych – kartek, walkowerów, zawieszeń itp.

37. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię sportu piłkarskiego, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo HLAKP, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie protokolanta, sędziego, bądź organizatora, podjęcie decyzji o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego.

38. Za udział w boiskowych bójkach zawodnik winien naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika meczu zostaje ukarany karą zawieszenia od 60% do 100% meczów sezonu. Kary zawieszenia przechodzą również na następny sezon rozgrywkowy.

39. Zawodnik może zostać ukarany karą zawieszenia od 20% do 100% meczów sezonu również za ubliżanie zawodnikom, sędziom, organizatorom, kibicom, sympatykom oraz osobom im towarzyszącym. Kary zawieszenia przechodzą również na następny sezon rozgrywkowy.

40. Organizator ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Organizatorem ligi jest stowarzyszenie Sportowy Lublin. W kwestiach nieuregulowanych w/w regulaminem organizator podejmuje decyzję samodzielnie.

Oficjalna strona rozgrywek to www.lakp.pl. Wszelkie skargi, pomysły, propozycje i uwagi odnośnie ich działania należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail rozgrywek: [email protected].

Serwis korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug zgodnie z polityka prywatnosci. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookies w Twojej przegladarce lub konfiguracji uslugi.